Στέγαση

Η παροχή δωρεάν στέγασης σε φοιτητική εστία αποτελεί προνόμιο των φοιτητών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και τον περιορισμένο αριθμό κλινών, ένα μικρό μέρος του συνόλου των φοιτητών στεγάζεται δωρεάν σε φοιτητικές εστίες. Κάθε φοιτητική εστία ορίζει τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των φοιτητών με τον Εσωτερικό Κανονισμό της. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη κυρίως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Τα συγκροτήματα των εστιών ποικίλουν, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σε περιοχές που δεν έχουν υψηλή ζήτηση οι εστίες είναι κυρίως αυτόνομα μονόκλινα ή δίκλινα, ενώ στις μεγάλες πόλεις οι κλίνεις είναι μονές με κοινόχρηστους χώρους όπως μπάνιο, wc και λοιπά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό λειτουργίας των εστιών, τα κριτήρια επιλογής φοιτητών, τη διαδικασία εισδοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr

Δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη Γραμματεία των Εστιών.
  • Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, με αναφορά α) στην ημερομηνία εγγραφής του στην Σχολή και β) στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη αρχή (του τελευταίου εξαμήνου) και για τους πολύτεκνους και βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι.
  • Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής Ταυτότητας ( αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα).
  • Φωτοτυπία επικυρωμένη του Εκκαθαριστικού του προηγούμενου έτους ή του Έντυπου Ε1 μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι θα στην οποία θα δηλώνουν ότι θα το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν το Εκκαθαριστικό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι δεν διαθέτει η Οικογένεια ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο σπουδών.
  • Δυο (2) φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου.
  • Αν στην Οικογένεια του ενδιαφερόμενου συντρέχουν λόγοι υγείας, είναι άνεργοι οι γονείς, υπάρχουν παιδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ή υπηρετούν την θητεία τους στο στρατό, υποβάλλονται βεβαιώσεις από τις Αντίστοιχες Αρχές.