Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας

 • DELF Delf Prim-A1-A2-B1-B2
 • DALF C1-C2

Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 • Sorbonne B1 – Sorbonne B2
 • Sorbonne C1 – Sorbonne C2

Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας

 • Β2
 • Γ1

DELF Α1- DELF Prim

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις

DELF A1 Prim: Το DELF Δημοτικού απευθύνεται στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ακουστική κατανόηση – Διάρκεια: 20 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε απόσπασμα). Ανώτατη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά

Γραπτή κατανόηση – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε 4 ή 5γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Γραπτή έκφραση – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25
Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Συμπλήρωση ενός εντύπου με προσωπικά στοιχεία
 • Σύνταξη απλού κειμένου που αφορά θέμα της καθημερινής ζωής.

Προφορική εξέταση – Διάρκεια: 5 με 7 λεπτά /προετοιμασία 10 λεπτά – Βαθμολογία /25
Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Απλή συνομιλία
 • Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Ανταλλαγή ιδεών/απόψεων

Συνολική διάρκεια των εξετάσεων (χωρίς τα προφορικά): 1 ώρα και 20 λεπτά
Συνολική βαθμολογία / 100

DELF Α2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, με μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

Ακουστική κατανόηση – Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα ηχογραφημένα αποσπάσματα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε απόσπασμα).Ανώτατη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά

Γραπτή κατανόηση – Διάρκεια: 30 λεπτά – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε 3 ή 4 γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Γραπτή έκφραση – Διάρκεια: 45 λεπτά – Βαθμολογία /25
Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων

 • Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
 • Σύνταξη γραπτού κειμένου πρόσκλησης, ευχαριστίες, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων

Προφορική εξέταση – Διάρκεια: 6 με 8 λεπτά /προετοιμασία 10 λεπτά – Βαθμολογία /25
Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Επίσημη συνομιλία
 • Συνεχής μονόλογος
 • Ανταλλαγή ιδεών/απόψεων

Συνολική διάρκεια των εξετάσεων (χωρίς τα προφορικά): 1 ώρα και 40 λεπτά
Συνολική βαθμολογία / 100

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.
Αντιστοιχεί στο επίπεδο β1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Περιλαμβάνει 4 ενότητες.

Ακουστική κατανόηση – Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ηχογραφημένα αποσπάσματα (δύο φορές το κάθε απόσπασμα). Ανώτατη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά

Γραπτή κατανόηση – Διάρκεια: 35 λεπτά – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε 2 γραπτά κείμενα

 • Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
 • Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.

Γραπτή έκφραση – Διάρκεια: 45 λεπτά – Βαθμολογία /25
Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο…)

Προφορική εξέταση – Διάρκεια: 15 λεπτά /προετοιμασία 10 λεπτά – Βαθμολογία /25
(μόνο το πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία)
Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Προσωπική παρουσίαση
 • Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
 • Ανταλλαγή ιδεών/απόψεων

Συνολική διάρκεια των εξετάσεων(χωρίς τα προφορικά) : 1 ώρα και 45 λεπτά
Συνολική βαθμολογία / 100

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Περιλαμβάνει 4 ενότητες.

Ακουστική κατανόηση – Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο
ηχογραφημένων αποσπασμάτων:- Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων… (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).- Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα…
(3-4 λεπτά – δύο ακουστικές).
Ανώτατη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά

Γραπτή κατανόηση – Διάρκεια : 1 ώρα – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε 2γραπτά κείμενα

 • Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία
 • Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.

Γραπτή έκφραση – Διάρκεια : 1 ώρα – Βαθμολογία /25
Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (μαρτυρία,
αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή…).

Προφορική εξέταση – Διάρκεια : 20 λεπτά /προετοιμασία 20 λεπτά – Βαθμολογία /25
Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης
Συνολική διάρκεια των εξετάσεων (χωρίς τα προφορικά) : 2 ώρες και 30 λεπτά
Συνολική βαθμολογία / 100

DALF C1

Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Περιλαμβάνει 4 ενότητες.

Ακουστική κατανόηση – Διάρκεια : 40 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης – Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών(δύο ακουστικές). – τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών(μία ακουστική).
Ανώτατη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά

Γραπτή κατανόηση – Διάρκεια : 50 λεπτά – Βαθμολογία /25
Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε κείμενοo λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού περιεχομένου έκτασης 1500-2000 λέξεων.

Γραπτή έκφραση – Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά – Βαθμολογία /25
Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων(περίπου).
 • Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.

Δύο τομείς επιλογής:
Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες

Προφορική εξέταση – Διάρκεια : 30 λεπτά /προετοιμασία 1 ώρα – Βαθμολογία /25
Εξέταση σε δύο μέρη:

 • Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
 • Συζήτηση Δύο τομείς επιλογής:
  1. Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες

Συνολική διάρκεια των εξετάσεων (χωρίς τα προφορικά): 4 ώρες
Συνολική βαθμολογία / 100

DALF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση – Διάρκεια: 30 λεπτά προετοιμασία 1 ώρα – Βαθμολογία /50
Εξέταση σε τρία μέρη:

 • Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου. (Δύο ακουστικές)
 • Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο
 • Συζήτηση με τον εξεταστή

Δύο τομείς επιλογής:
1. Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2. Θετικές Επιστήμες

Γραπτή κατανόηση και έκφραση – Διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά – Βαθμολογία /50
Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων(περίπου).
Συνολική διάρκεια των εξετάσεων (χωρίς τα προφορικά) : 3 ώρες και 30 λεπτά
Συνολική βαθμολογία / 100

SORBONNE B1

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

 • Κατανόηση κειμένου καθημερινής ζωής και γραπτή έκφραση / 25
 • Γλωσσικές ασκήσεις / 25
 • Προφορική κατανόηση κειμένου / 25
 • Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας ή κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση του υποψηφίου / 25

Διάρκεια: 2 ώρες και 15 λεπτά

SORBONNE B2

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1.
Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

 • Κατανόηση κειμένου (λογοτ. αποσπάσματος) και γραπτή έκφραση / 25
 • Γλωσσικές ασκήσεις / 25
 • Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος υπό μορφή μαθήματος σε αμφιθέατρο / 25
 • Προφορική έκφραση βάσει κειμένου μερικών γραμμών / 25

Διάρκεια: 3 ώρες

SORBONNE C1

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2.
Περιλαμβάνει:

 • Κατανόηση λογοτ. κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση / 25
 • Γλωσσικές ασκήσεις / 25
 • Λογοτεχνία / 25
 • Προφορική έκφραση : λογοτεχνία / 10 | αυθεντικό κείμενο / 10

Διάρκεια: 4 ώρες και 30 λεπτά

SORBONNE C1 Litterature

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Οι τελευταίοι έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους διαιρούμενο δια δύο.
Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις ερωτήσεις) Βαθμολογία / 30
Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός εκ των λογοτεχνικών έργων, / 10 όσο και σε αυθεντικό κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφή expose / 10
Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100
Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά

SORBONNE C2

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους / 10
 • Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων. / 10
 • Μετάφραση. Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα / 5 καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών. / 5
 • Λογοτεχνία. Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφή εκθέσεως ιδεών
  (composition francaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια. / 20

Προφορικές εξετάσεις:
Όσοι έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία όχι κατώτερη των 25 / 50 παρακάθηνται στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες συνίστανται εις:

 • Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα / 25
 • Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή expose του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο / 25

Επιτυχών 50 / 100
Διάρκεια: 5 ώρες και 30 λεπτά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσονται οι εξετάσεις του ΚΠγ που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα.
Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις ενότητες:

1. Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου,
2. Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου,
3. Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου και
4. Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά από τη βαθμολογία των τεσσάρων ενοτήτων.

Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αποτελείται από 4 ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: κατανόηση γραπτού λόγου (11 μέρη 75 ερωτήσεις) Διάρκεια: 90 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: παραγωγή γραπτού λόγου (2 μέρη) Διάρκεια: 90 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: κατανόηση προφορικού λόγου (5 ασκήσεις – 25 ερωτήσεις) Διάρκεια: 30 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: παραγωγή προφορικού λόγου Διάρκεια: 15-20 λεπτά

Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση) του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αποτελείται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: κατανόηση γραπτού λόγου (7 μέρη 75 ερωτήσεις) Διάρκεια: 90 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: παραγωγή γραπτού λόγου (2 μέρη) Διάρκεια: 90 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: κατανόηση προφορικού λόγου (4 ασκήσεις – 25 ερωτήσεις) Διάρκεια: 20-25 λεπτά
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: παραγωγή προφορικού λόγου Διάρκεια: 20-25 λεπτά

Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας
«Bonjour» Τσερβάκη Βάλια
e-mail: [email protected]