Σπουδές στη Γαλλία

Εκπαιδευτικό σύστημα

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των ιδρυμάτων και τους στόχους των προγραμμάτων που προσφέρονται.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα Πανεπιστήμια όπου υπάγονται και τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) τα οποία προσφέρουν ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς των γνώσεων προετοιμάζοντας τους φοιτητές για καριέρα στην έρευνα και τις εφαρμογές της (Universities) ή στοχεύουν στην προετοιμασία τεχνικών και επαγγελματικών στελεχών (IUT) Οι Grandes Ecoles (Ανώτατες Σχολές) παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα των μηχανικών και των επιχειρήσεων όπου η εισαγωγή σε αυτές υπάγεται σε αυστηρά κριτήρια και ο αριθμός φοιτητών είναι περιορισμένος. Οι σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια μετά από 2 χρόνια προπαρασκευαστικών μαθημάτων όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις εισαγωγής των φοιτητών στις βασικές σπουδές.

Επίσης υπάρχουν τα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης) οι οποίες προσφέρουν ειδικές σπουδές υψηλού επιπέδου στους εξής τομείς: τέχνη (art-design school), αρχιτεκτονική (school of architecture), δημοσιογραφία (school of journalism), (school specializing in audiovisual subjects), (accountary schools), διοίκηση (social work schools), ιατρική φροντίδα (paramedical – healthcare schools).

Τίτλοι σπουδών

Στη Γαλλία υπάρχει τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας δύο χρόνων σπουδές που ετοιμάζει ειδικευμένους τεχνικούς που θα απασχοληθούν σε χώρους εργασίας όπως επικοινωνία, οικονομία, τουρισμός, ηλεκτρονική, μέσα μεταφοράς BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) το οποίο απονέμεται από τα Τεχνολογικά Λύκεια σε αρκετούς επαγγελματικούς τομείς DUT: Diplome universitaire de technologie (University Diploma in Technology) DEUST: Diplome d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques (University Diploma of Technical and Scientic Studies) τα διπλώματα αυτά απονέμονται από τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) με την παρακολούθηση σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας 2 χρόνων. Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων σπουδών μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε ανώτατο επίπεδο στα IUT (University Institute of Technology) και στα Grandes Ecoles.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Γαλλία είναι οργανωμένες σε τρεις κύκλους:

1ος κύκλος (γενικές σπουδές): DEUG: Diplome d’Etudes Universitaires générales (General University Diploma) για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών που καλύπτουν βασικές γνώσεις και θεωρητική σπουδή για την προετοιμασία σε ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση στον τομέα σπουδών τους. Στο ίδιο επίπεδο εντάσσεται το DUT των πανεπιστημιακών τεχνολογικών ινστιτούτων (IUT).

2ος κύκλος (βασικές πτυχιακές σπουδές): Licence απονέμεται μετά από 3 χρόνια σπουδών ή με ένα χρόνο σπουδών μετά την απόκτηση του DEUG όπου οι φοιτητές αποκτούν ειδικές γνώσεις στον τομέα σπουδών τους.

Πρόσφατα τα IUT απονέμουν το δικό τους βασικό πτυχίο το Licence professionelle με την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς Maîtrise πτυχίο που απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών που διαρκούν 4 χρόνια και για την απόκτησή του απαιτείται η συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα Maîtrise που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση: MST: Maîtrise de sciences et techniques (Science and Technology Masteri) MSG: Maîtrise de Sciences de gestion (Masters in Management Sciences) MIAGE: Maîtrise méthodes informatiques appliqueés à la gestion (Masters in Information Technology for Management)

3ος κύκλος (μεταπτυχιακές σπουδές): Το Master’s degree απονέμεται στους φοιτητές που είναι κάτοχοι του Licence degree μετά από 2 χρόνια σπουδών και διαχωρίζεται σε δύο κύριους προσανατολισμούς: Master professionel (που στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με προσόντα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα Master recherche που προετοιμάζει τους φοιτητές για την επιστημονική έρευνα επιπέδου doctorate. Ισχύουν όμως ακόμη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: DESS: diplôme de recherche technologique (Technological Research Diploma) για το οποίο απαιτούνται σπουδές 2 χρόνων. Τα δύο αυτά πτυχία είναι ισότιμα με το Master professionel ενώ το DEA: diplôme d’études approfondies (Advanced Studies Diploma) είναι ισότιμο του Master recherche. Απαιτεί Maîtrise και 1 χρόνο σπουδών και αποτελεί του διδακτορικού το πρώτο βήμα Doctorate level για την παρακολούθηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου είναι απαραίτητη η απόκτηση του Master recherche ή του DEA που προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα. Οι σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια και περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, σεμινάρια και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στις Grandes écoles (Ανώτατες Σχολές) οι σπουδές διαρκούν 5 χρόνια και ο τίτλος σπουδών που τους απονέμεται είναι ισότιμο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master’s degree). Αντίστοιχα στα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης) οι σπουδές διαρκούν κυρίως 3 χρόνια ή περισσότερα (αρχιτεκτονική) και τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών Licence ή άλλο πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρόπος Λειτουργείας

Ακαδημαϊκό έτος

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά κατά κανόνα στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Για να μπορέσει να σπουδάσει σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κάθε υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισοδύναμου του αντίστοιχου baccalaureat. Για την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα πρέπει να παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα του τομέα επιλογής του και να επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας πριν την άφιξή του στη χώρα. Ωστόσο τα γαλλικά πανεπιστήμια παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εκμάθησης της γλώσσας. Οι τριτοβάθμιες ανώτατες σχολές (Grandes Ecoles, Specialist Schools) ορίζουν δικά τους κριτήρια και μεθόδους επιλογής εκτός από τις εισιτήριες εξετάσεις εισαγωγής. Άλλο (δικαιολογητικό) πιστοποιητικό που απαιτείται είναι η απόδειξη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τα έξοδα των σπουδών του.

Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο ίδρυμα για βασικές πτυχιακές σπουδές πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στη γαλλική πρεσβεία της χώρας τους από 1 Δεκεμβρίου ως 15 Ιανουαρίου.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται στο Ίδρυμα επιλογής σπουδών του φοιτητή μέχρι την 1 Απριλίου.

Κόστος ζωής

Δίδακτρα

Στα Πανεπιστήμια τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται στα 300€ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στα Grande Ecoles τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου 600€. Στα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα το ποσό των διδάκτρων εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και το είδος του ιδρύματος. Κόστος διαμονής: Το κόστος διαμονής στη Γαλλία είναι αρκετά υψηλό και κυμαίνεται στα 1000€ το μήνα. Η διαμονή σε φοιτητική εστία των ιδρυμάτων κοστίζει από 120-400€ το μήνα ανάλογη με την πόλη και το είδος δωματίου. Η διαμονή σε ενοικιαζόμενα διαμέρισμα κοστίζει από 450-650€ το μήνα. Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη το κόστος είναι περίπου 170€ το χρόνο εάν έχουν ιατρική κάλυψη.

Χρηματοδοτήσεις – Υποτροφίες

Το γαλλικό κράτος προσφέρει αρκετές υποτροφίες στους ξένους φοιτητές κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές. Ο γαλλικός οργανισμός IEDU παρέχει αρκετές υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις για τις σπουδές των φοιτητών (iedu.free.fr/cherchetran.php). Επίσης υπάρχει ο γαλλικός οργανισμός ANDES (Association nationale des docteurs éssiences) που προσφέρει υποτροφίες για σπουδές διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου (www.andes.asso.fr/ PRESENT.htm).
Επιπλέον αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες στους φοιτητές τους.

Άδεια παραμονής

Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε χρειάζονται άδεια παραμονής αλλά θα πρέπει να προμηθευθούν την «carte de séjour» στις μεγάλες πόλεις από τα Κέντρα Αλλοδαπών και στις επαρχιακές πόλεις από το Δημαρχείο ή την Αστυνομία.

Ιατρική μέριμνα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γαλλία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό κάλυψης εξόδων ιατρικής περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται κάθε ιατρική βοήθεια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας. Εάν ο φοιτητής είναι ηλικίας άνω των 28 χρόνων πρέπει να έχει ιδιωτική ασφάλιση ιατρικής κάλυψης.

Υπηρεσίες για φοιτητές

  • Ministry of Youth, Education and Research: www.education.gouv.fr
  • Conference of University Presidents (CPU): www.cpu.fr
  • National Office for Information on Study and the Professions (ONISEP): www.onisep.fr
  • Centre National des Oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS): www.cnous.fr
  • Union Nationale des Etudiants de France Indépendante et Démocratique (UNEF-ID): www.unef-id.org
  • Education in France: www.edufrance.fr

career.teicrete.gr