Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ή φοιτητική ταυτότητα αποτελεί την ταυτότητα του φοιτητή, ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η ακαδημαϊκή – φοιτητική ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα.

Πρόκειται για μια πλαστική κάρτα, στην οποία αναγράφεται το ίδρυμα και η σχολή που σπουδάζει ο φοιτητής, καθώς και γενικές πληροφορίες όπως τόπος κατοικίας και τυχόν αλλεργίες ή αν ο φοιτητής είναι δωρητής οργάνων. Στην κάρτα ενσωματώνεται ο θεσμός του «Πάσο», όπου αναγράφεται μέχρι πότε δικαιούται ο φοιτητής εκπτωτικά εισιτήρια σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η απόκτηση ακαδημαϊκής ή φοιτητικής ταυτότητας γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείο Παιδείας (http://academicid.minedu.gov.gr), όπου ο φοιτητής εγγράφεται στο μητρώο με username και κωδικό της αρεσκείας του, δίνει τα στοιχεία της σχολής του, ανεβάζει τη φωτογραφία που επιθυμεί και υποβάλει την αίτηση του. Η αίτηση εγκρίνεται από την γραμματεία της σχολής και τέλος η ακαδημαϊκή ταυτότητα εκτυπώνεται και στέλνεται στον φοιτητή.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανέκδοσης.
Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα θα αποτελέσει μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου της, ενώ θα υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή της και θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τα ακόλουθα:

 • Για τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου
 • Ως μέσο πρόσβασης για ποικιλία ακαδημαϊκών/ερευνητικών υπηρεσιών, όπως η βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ.
 • Για χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει σε υπηρεσίες όπως: εξουσιοδοτημένη χρήση υπολογιστών, παροχή ψηφιακής υπογραφής, κλπ.

Σημειώνεται ότι μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα θα χορηγείται στους δικαιούχους και συμβατός αναγνώστης/εγγραφέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Αιτήσεις

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Είσοδος στο σύστημα και συμπλήρωση ατομικών στοιχείων

1. Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Σημείωση: Αν είστε φοιτητής του ΤΕΙ Αθήνας και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μπορείτε να λάβετε τον κωδικό σας αυτοματοποιημένα εδώ (https://register.teiath.gr/login.php?msg=required)

2. Φοιτητές δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

Οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών δε θα συνδέονται στο σύστημα με χρήση των κωδικών τους, αλλά θα συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ατομικά στοιχεία που θα τους ζητούνται. Kάθε δήλωση του φοιτητή στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986, συνεπώς οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε τα στοιχεία που εισάγουν να είναι αληθή και επίκαιρα.

Υποβολή Αίτησης και παραλαβή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Προτού ο φοιτητής προβεί στην υποβολή της αίτησής του θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

α. Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του φοιτητή. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

 • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels
 • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg
 • Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. Η φωτογραφία αυτή θα εκτυπωθεί από τον ανάδοχο του έργου στην ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή. Οι φοιτητές που είχαν ανεβάσει φωτογραφία κατά την αίτηση της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια ή να επιλέξουν διαφορετική.

β. Επιλογή του σημείου παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Σημεία παράδοσης θα υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Γραμματεία του Τμήματός του και την τελική έγκριση.

δ. Ειδοποίηση του δικαιούχου φοιτητή με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.

ε. Παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Ο φοιτητής κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του και τον κωδικό PIN, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το φοιτητή, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Μετά την ως άνω έγκριση η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.

Αναλυτικές βήμα προς βήμα οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ (http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf)

Προθεσμίες

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

Υποβολή Αίτησης

Η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη από εδώ (https://submit-academicid.minedu.gov.gr)

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:

 • Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
 • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από ένα μέλος του προσωπικού κάποιου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος/Ερευνητικού φορέα απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται από τον οικείο Φορέα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα στον οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Δικτύων του οικείου του Ιδρύματος/Φορέα.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κέντρο Δικτύων του Φορέα του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

– Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του δικαιούχου. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

α. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels
β. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg
γ. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
δ. H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου.

– Επιλογή του σημείου παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τα διαθέσιμα σημεία που έχουν οριστεί από το οικείο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα/Ερευνητικό φορέα.

– Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Διεύθυνση διοικητικού του Φορέα του και την τελική έγκριση.

– Ειδοποίηση του δικαιούχου με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Διεύθυνση διοικητικού του οικείου Φορέα. Μετά την ως άνω έγκριση η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.

Παραλαβή Ταυτότητας

Ο δικαιούχος κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης (sms/e-mail) θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail.

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, θα παραλαμβάνει έναν αναγνώστη/εγγραφέα ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η καταχώριση ψηφιακών πιστοποιητικών στην ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας αποστέλλονται μέσω sms και e-mail οι θέσεις του πίνακα 9 θέσεων της συνοδευτικής επιστολής που αποτελούν τους κωδικούς PIN και PUK της κάρτας.

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα που θα παραλαμβάνει ο δικαιούχος φέρει πλινθίο αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό (Card Operating System) και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ο δικαιούχος θα έχει την δυνατότητα να ενσωματώσει στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • για την ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εγγράφων (αρχεία .pdf)
 • για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Για την ενσωμάτωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αναγνώστη/εγγραφέα που παρέλαβε καθώς και τον κωδικό PIN της κάρτας. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή θα μπορεί από την καρτέλα Ψηφιακά Πιστοποιητικά να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό για τη αλλαγή PIN/PUK και τη διαχείριση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

Παράδοση Ταυτοτήτων
Κάθε πιστοποιημένη Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί μέσα από το λογαριασμό της να ορίσει τα Σημεία Διανομής από τα οποία θα παραλαμβάνουν οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα τις ακαδημαϊκές ταυτότητες.

Η παράδοση των ταυτοτήτων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Ενημέρωση των δικαιούχων για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το σημείο διανομής που είχαν επιλέξει.
 • Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για την επιτυχή παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το δικαιούχο.