Συγγράμματα

Ο φοιτητής με τη δήλωση μαθημάτων που λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο, δικαιούται να αποκτήσει σχετικά συγγράμματα για τα μαθήματα που δήλωσε. Συνολικά, ένας φοιτητής δικαιούται τόσα συγγράμματα όσα είναι τα μαθήματα της σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου. Δικαίωμα απόκτησης συγγραμμάτων έχουν οι φοιτητές μέχρι το ν+2 έτος φοίτησης.

Η διαδικασία επιλογής συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης Εύδοξος. Ο φοιτητής έχε το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε 2 προτεινόμενα συγγράμματα από διαφορετικούς εκδότες για κάθε μάθημα. Η παραλαβή των συγγραμμάτων γίνεται από τα βιβλιοπωλεία ή τα κέντρα διανομής που επιλέξει ο έκαστος εκδότης.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει νέο εθελοντικό πρόγραμμα Εύδοξος+ στο οποίο οι φοιτητές παλαιότερων ετών μπορούν να δίνουν τα συγγράμματα τους σε νεότερους κερδίζοντας πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση νέων συγγραμμάτων ή ψηφιακών συσκευών και υπηρεσιών ευρυζωνικότητας.

Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι ενός πτυχίου, δε δικαιούνται συγγράμματα σε δεύτερο πτυχίο.