Σπουδές στην Ισπανία

Εκπαιδευτικό σύστημα

Στην Ισπανία η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία χωρίζονται: σε Facultades Universitarias (Πανεπιστημιακές Σχολές) που προσφέρουν προγράμματα σπουδών διάρκειας 5-6 χρόνια στις θεωρητικές επιστήμες και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε Escuelas Universitarias (Πανεπιστημιακά Κολλέγια) και Escuelos Técnicas Superiors (Ανώτατα Τεχνικά Κολλέγια) όπου οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια σε διάφορους επαγγελματικούς φορείς. Στην Ισπανία υπάρχουν 48 δημόσια και 18 ιδιωτικά πανεπιστήμια που απονέμουν πτυχία βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Στην Ισπανία η τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις κύκλους σπουδών:

Κύκλος 1: Diplomado το οποίο απονέμεται από τα Escuelas Universitarias με την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων σε αρκετούς τομείς, και είναι κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών στα Escuelas Tecnicas Superiores de ingeniera y arguitectura απονέμουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών Diplomado Ingeniero Técnico και Diplomado Arquitecto Técnico. Εάν θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια (Facultades Universitarias) απαιτείται να ολοκληρώσουν αρχικά σπουδές ενός χρόνου Curso de Adaptacion προετοιμασίας που αναπληρώνει ελλείψεις στην εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθήσουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Licenciado.

Κύκλος 2: Licenciado το πτυχίο αυτό απονέμεται από τα Facultades Universitarias όπου η παρακολούθηση σπουδών διαρκεί 4-6 χρόνια. Το πρόγραμμα σπουδών διαχωρίζεται σε δύο κύκλους: Ο πρώτος κύκλος διαρκεί 2-3 χρόνια και περιλαμβάνει σπουδές γενικής γνώσης και σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ο δεύτερος κύκλος απαιτεί 2-3 χρόνια σπουδών σε ειδικευμένη γνώση. Αντίστοιχοι είναι οι τίτλοι Ingeniero ή Arquitecto στους αντίστοιχους τομείς σπουδών.

Κύκλος 3: Maestia (Master’s degree) όπου οι σπουδές ειδικευμένης γνώσης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο διαρκούν 1-2 χρόνια. Doctorado (Doctoratés degree) οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν αυτόν τον τίτλο σπουδών πρέπει να έχουν πτυχίο Licenciado-Ingeniero-Arquitecto. Αυτός ο κύκλος σπουδών διαρκεί 4 χρόνια όπου περιλαμβάνει σπουδές έρευνα και την υποστήριξη μιας διατριβής.

Ένας άλλος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών είναι το Οι Ανώτατες Σπουδές στο Χορό, Θέατρο, Μουσική οδηγούν στο πτυχίο Tituto Superior de (Musica, Drama, Danza) που είναι ισότιμο του Licenciado ενώ στους τομείς της Συντήρησης Ιστορικών Αντικειμένων και Έργων Τέχνης, Σχεδιασμό, Πλαστικές Τέχνες απονέμεται το Diplomado ή άλλο ισότιμο πτυχίο.

Τρόπος Λειτουργίας

Ακαδημαϊκό έτος

Το ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην Ισπανία ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου και χωρίζεται σε 3 τρίμηνα. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι υποψήφιοι φοιτητές για να γίνουν αποδεκτοί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ισπανίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις Prueba de Aptitud para a la Universidad. Απαραίτητο είναι το πτυχίο γνώσης της ισπανικής γλώσσας ή η επιτυχία εξέτασής της.

Προγράμματα μαθημάτων γλώσσας οργανώνουν αρκετά πανεπιστήμια. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο και Σεπτέμβριο και οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μέχρι 4 φορές.

Κόστος ζωής

Δίδακτρα

Στα δημόσια πανεπιστήμια οι φοιτητές πληρώνουν ένα μέρος των εξόδων των σπουδών τους με τη μορφή εξόδων εγγραφής. Το ποσό αυτό ορίζεται από την Αυτόνομη Κοινότητα στην οποία υπάγεται το πανεπιστήμιο. Τα δημόσια πανεπιστήμια εισπράττουν το ποσό των 150-300€ περίπου κάθε χρόνο. Αντιθέτως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν όλο το ποσό εξόδων των σπουδών τους το οποίο ανακοινώνεται από κάθε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Κόστος διαμονής

Στην Ισπανία τα πανεπιστήμια δε διαθέτουν φοιτητικές εστίες εκτός από κάποια καινούργια ιδρύματα. Οι φοιτητές μένουν σε διαμερίσματα που μοιράζονται με άλλους, σε φοιτητικές πανσιόν ή στα residencia estudiantil (φοιτητικοί χώροι διαμονής). Τα μηνιαία έξοδα των φοιτητών κυμαίνονται από 600-800€ το μήνα.

Χρηματοδότηση – Υποτροφίες

Το ισπανικό κράτος χορηγεί υποτροφίες και επιχορηγήσεις στους ξένους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Αρκετά πανεπιστήμια χορηγούν υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις στους ξένους φοιτητές που καλύπτουν τις δαπάνες διδάκτρων, διαμονής και εκπαιδευτικού υλικού. Ιατρική μέριμνα: Στους φοιτητές παρέχεται κρατική ιατρική περίθαλψη ακόμα και σε όσους φοιτούν στα ιδιωτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να έχουν τα πιστοποιητικά Ε-128 ή Ε-111 χορήγησης ιατρικής κάλυψης από τη χώρα προέλευσής τους, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν σε κάθε κρατική υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης ή νοσοκομείο της Ισπανίας.

Υπηρεσίες για φοιτητές

  • Ministry of Education, Culture: www.nec.es
  • Conference of Rectors of Spanish Universities: www.crue.oro
  • Council of Student Residences in Spain: www.ugr.es
  • Higher Council for Scientific Research: www.csis.es
  • CNICE: National Centre for Educative Communication and Information: www.cnice.mecd.es
  • General Information for Education: www.spainexchange.com

career.teicrete.gr