Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Οι εξετάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση:

  • ενιαίο πλαίσιο προγράμματος για όλες τις γλώσσες και
  • κοινές προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης και οργάνων μέτρησης των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το ΚΠγ «συναγωνίζεται» άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα. Το ΚΠγ, όμως, δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δε συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναθέσει το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εποπτεία των εξετάσεων σε Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους και εξειεδικευμένους Πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Η επιστημονική στήριξη των μέχρι τώρα εξεταζόμενων γλωσσών του ΚΠγ έχει ανατεθεί στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Την επιστημονική ευθύνη για τη σύνταξη των θεμάτων κάθε γλώσσας έχει αναλάβει ένα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους μέλος ΔΕΠ των ανωτέρω Πανεπιστημίων.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του συστήματος (Απρίλιος 2003) σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση του επιπέδου «καλή γνώση» (επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης) σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Το 2007 εξετάσθηκε το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση», ενώ το Μάιο 2008 εξετάσθηκαν σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ Α τα επίπεδα Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση». Το Νοέμβριο του 2008 θα εξετασθεί για πρώτη φορά το επίπεδο Β2 στην Ισπανική γλώσσα. Έχει, ήδη, σχεδιασθεί η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε σύντομα να εξετάζονται και να πιστοποιούνται όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (δηλαδή και τα 6) σε διαβαθμισμένο τεστ.

Η επιστημονική και διοικητική στήριξη των εξετάσεων αυτών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνετέλεσαν στην άμεση καταξίωση του νέου αυτού θεσμού, που θεωρείται, πλέον, ως ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο σύστημα έτσι, ήδη, αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ

Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο

Έχουν, επίσης, προγραμματισθεί συντονισμένες ενέργειες προβολής του ΚΠγ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων τους

Γλώσσες και επίπεδα

Το ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων της γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

ενώ οι γλώσσες που εξετάζονται είναι:

  • Αγγλική γλώσσα
  • Γαλλική γλώσσα
  • Γερμανική γλώσσα
  • Ιταλική γλώσσα
  • Ισπανική γλώσσα και
  • Τουρκική γλώσσα

Διαδικασίες συμμετοχής

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσονται οι εξετάσεις του ΚΠγ που πραγματοποιούνται:

  • δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, για τα επίπεδα Β (Β1 & Β2) και Γ1 των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών.
  • μία φορά το χρόνο το πρώτο 20ήμερο Μαΐου για τα επίπεδα Α (Α1 & Α2) των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ιταλικών καθώς και για τα επίπεδα Β (Β1 & Β2) των Τουρκικών.

Στην προκήρυξη καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων η οποία συνήθως είναι 2-3 μήνες πριν από τις εξετάσεις. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων. Καταθέτοντας την αίτησή του ο υποψήφιος, λαμβάνει το Δελτίο Εξεταζομένου, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και τον κωδικό του. Στις εξετάσεις προσέρχεται με το Δελτίο Εξεταζομένου και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώνεται εγκαίρως στα ΜΜΕ, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, οι εξετάσεις – για τη διευκόλυνση των υποψηφίων – πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο. Μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις καταρτίζεται από τα Εξεταστικά κέντρα ειδικό πρόγραμμα εξέτασης της προφορικής δοκιμασίας. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα, επιλεγμένα από δημόσια σχολεία με άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές / συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Εξεταστικά κέντρα ορίζονται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές με μικρό αριθμό υποψηφίων.

Για τη μετάδοση των θεμάτων στα Εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των πανελληνίων εξετάσεων, τα δε θέματα μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όλα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων παραδίδονται στα ορισμένα Βαθμολογικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την αξιολόγησή τους.

Τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων αξιολογούνται και εισάγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης (σύστημα ΟpticalMarkReader). Η έκδοση αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακα επιτυχίας ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Η παραλαβή του γίνεται από τη Διεύθυνση / Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο υποψήφιος είχε υποβάλει την αίτησή του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις / Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠγ με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.

Πηγή: http://kpg.auth.gr