Αμοιβαία Μετεγγραφή

Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταγραφή σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Διαδικασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν αμοιβαία μεταγραφή υποβάλλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, καταθέτοντας την βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα προέλευσης και κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για αμοιβαία μεταγραφή, η οποία υποβάλλεται στα αντίστοιχα τμήματα. Η έγκριση και η διαδικασία μεταφοράς θέσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου /Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.

Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μεταγραφή χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή τμήμα. Η αμοιβαία μεταγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, τονίζουμε ότι η αμοιβαία μεταγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.
2) Κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για μεταφοράς θέσης εισαγωγής, η οποία υποβάλλεται στις Αντίστοιχες Σχολές / Τμήματα των ΑΕΙ

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α) για την αναγνώριση μαθημάτων.